O nas

Home & Klub

Jesteśmy klubem grającym w Starych Babicach.

Chcesz wziąć udział w treningach piłkarskich? A może poszukujesz klubu dla swojego dziecka? Wejdź do świata piłki nożnej razem z UKS Borzęcin!

 

Statut Klubu

STATUT

UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO

„BORZĘCIN”

ROZDZIAŁ 1

Nazwa i teren działania, siedziba i charakter prawny

 

 • 1

 

Stowarzyszenie nosi nazwę Uczniowski Klub Sportowy Borzęcin ( w skrócie UKS Borzęcin) zwane dalej Klubem.

 

 • 2

 

Terenem działania Klubu jest Gmina Stare Babice oraz terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą Klubu  Borzęcin Duży przy ul. Warszawska 697.

 

 • 3

 

 1. Stowarzyszenie UKS” Borzęcin” zwane dalej Klubem, posiada osobowość prawną i działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r.- Prawo o stowarzyszeniach( Dz. U. Nr . 20 poz.40 ze zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 – Ustawa o działalności organizacji pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U.Nr 96 poz.873) oraz postanowienia niniejszego statutu.
 2. Klub jest zawiązany na czas nieograniczony.

 

 • 4

 

 1. Klub jest członkiem Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej.
 2. Klub może być członkiem innych organizacji sportowych.

 

 • 5

 

Klub używa pieczęci i oznak organizacyjnych z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów. Wzory pieczęci i oznak ustala Zarząd Klubu.

 

 • 6

 

Klub opiera swą działalność na aktywności ogółu członków.

 

Rozdział 2

Cele i środki działania

 

 • 7

 Celami Klubu są:

 1. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
 2. rozwój różnych dyscyplin sportowych oraz stałe podnoszenie ich poziomu.
 3. dbanie o rozwój bazy sportowo – rekreacyjnej.
 4. edukacja w zakresie kultury fizycznej.

 

 


 • 8

 

 1. Klub realizując swoje cele statutowe podejmuje następujące zadania:
 • organizuje sekcje i szkolenia sportowe, w tym otacza opieką zawodników oraz stwarza dogodne warunki rozwoju różnych dyscyplin sportu;
 • dąży do zapewnienia wysokiego poziomu moralnego zawodników i działaczy klubu;
 • propaguje rozwój kultury fizycznej i turystyki poprzez uczestnictwo w programach środowiskowych, miejskich ,powiatowych i wojewódzkich organizacji sportowych;
 • organizuje kursy, seminaria oraz obozy szkoleniowe dla zawodników;
 • organizuje masowe imprezy sportowo-rekreacyjne oraz turystyczne;
 • organizuje szkolenia z zakresu kultury fizycznej;
 • zarządza posiadanymi obiektami i urządzeniami sportowymi w klubie;
 • współdziała w zakresie rozwoju różnych dyscyplin sportowych oraz form aktywnego wypoczynku z instytucjami samorządowymi i organizacjami sportowymi;
 • podejmuje inne przedsięwzięcia w celu realizacji działalności statutowej.

 

 1. 1. Klub prowadzi działalność gospodarczą, z której dochód przeznacza się na realizację celów statutowych.
 2. O rozmiarach i zakresie działalności gospodarczej decyduje Zarząd Klubu.
 3. Działalność gospodarcza prowadzona jest na podstawie odrębnych przepisów.
 4. Za zobowiązania wynikające z działalności gospodarczej Klub odpowiada całym swoim majątkiem.

 

III. Klub prowadzi działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego.

1) Działalnością odpłatną pożytku publicznego Klubu jest:

 1. a) organizacja szkoleń z zakresu kultury fizycznej i sportu,
 2. b) organizacja kursów, seminariów oraz sportowych obozów szkoleniowych.

2) Działalnością nieodpłatną pożytku publicznego Klubu jest:

 1. a) propagowanie rozwoju kultury fizycznej, sportu i turystyki,
 2. b) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej,
 3. c) organizacja zimowego i letniego wypoczynku dzieci i młodzieży,
 4. d) organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych.

 

 • 9

 

 • Wszystkie organy Klubu są wybierane i zobowiązane do składania swoim wyborcom sprawozdania ze swojej działalności.
 1. Organy Klubu podejmują samodzielne uchwały , z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji organów Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej.

 

Rozdział 3

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

 • 10

 

Członkowie klubu dzielą się na :

1) zwyczajnych

2) nadzwyczajnych

3) uczestników

 

 

 

 • 11

 1. Członkami zwyczajnymi Klubu są pełnoletnie osoby fizyczne,
 2. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych następuje na podstawie zgłoszenia przyjętego przez Zarząd Klubu.

 

 • 12

 

Członkowie zwyczajni mają prawo :

1) uczestniczyć w Walnym Zebraniu Klubu z głosem stanowiącym oraz czynnym i biernym prawem wyborczym;

2) brać czynny udział w imprezach sportowych oraz używać godła i barw klubowych;

3) zgłaszać postulaty i wnioski wobec organów Klubu i oceniać ich działalność;

4) otrzymywać od organów Klubu pomoc w zakresie realizacji statutowych działań;

5) korzystać z urządzeń Klubu na zasadach określonych przez Zarząd Klubu.

 

 • 13

 

Do obowiązku członków zwyczajnych należy:

 • przestrzeganie postanowień statutu oraz uchwał organów Klubu;
 • Opłacanie składek członkowskich;
 • czynny udział w działalności Klubu.

 

 • 14

 

 1. Członkami nadzwyczajnymi Klubu mogą być osoby prawne współdziałające z Klubem w zakresie rozwoju kultury fizycznej.
 2. Przyjęcie w poczet członków nadzwyczajnych następuje na podstawie zgłoszenia przyjętego przez Zarząd Klubu.

 

 • 15

 

Członkowie nadzwyczajni mają prawo:

1) brać udział w Walnym Zebraniu z głosem doradczym;

2) zgłaszać postulaty i wnioski wobec organów Klubu;

3) korzystać z uprawnień wynikających z działalności statutowej Klubu.

 

 • 16

 

Do obowiązku członków nadzwyczajnych należy:

1) udzielenie pomocy Klubowi w realizacji jego statutowych zadań;

2) materialne i finansowe wspieranie działalności statutowej Klubu;

3) przestrzeganie postanowień statutu.

 

 • 17

 

 1. Uczestnikami są mogą być:
  1. pełnoletnie osoby fizyczne;
  2. osoby niepełnoletnie , które mogą uczestniczyć w działalności Klubu, za zgodą swych prawnych opiekunów.
 2. Uczestnikom przysługują wszystkie prawa i obowiązki członków zwyczajnych Klubu z wyjątkiem głosu stanowiącego oraz czynnego i biernego prawa wyborczego na Walnym Zebraniu Klubu.

 

 

 

 • 18

 

Członkostwo w Klubie wygasa na skutek:

 • pisemnej rezygnacji zgłoszonej Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu zobowiązań wobec Klubu;
 • skreślenia z listy członków Klubu przez Zarząd w razie:
  1. nie uczestnictwa w realizacji jego statutowych zadań;
  2. nieprzestrzegania Statutu i uchwał organów Klubu;
  3. niepłacenia składek członkowskich przez okres przekraczający 3 miesiące;
  4. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
  5. z powodu działania na szkodę Klubu
 • śmierci członka;
 • rozwiązania Klubu.


 

 • 19

 

Od uchwały Zarządu w sprawie wykluczenia członka Klubu zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Klubu. Uchwała Walnego Zebrania Klubu w przedmiotowej sprawie jest ostateczna.

 

 

Rozdział 4
Organy Klubu

 

 • 20

 

 1. Organami Klubu są:

1) Walne Zebranie Klubu;

2) Zarząd Klubu;

3) Komisja Rewizyjna.

 1. Kadencja organów Klubu trwa 4 lata.
 2. Członkowie organów pełnią swoje funkcje społecznie.
 3. Członkowie Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów.

 

 • 21

 

 1. Walne Zebranie Klubu jest najwyższą władzą Klubu.
 2. Zwyczajne Walne Zebranie Klubu odbywa się raz na 4 lata.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy, ma wniosek Komisji Rewizyjnej, bądź na pisemny wniosek co najmniej 1/3 liczby członków zwyczajnych Klubu.
 4. O zwołaniu Walnego i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu powiadamia wszystkich Członków Zarząd na co najmniej 14 dni przed terminem Zebrania. W zawiadomieniu należy podać proponowany porządek obrad.
 5. Uchwały Walnego Zebrania Klubu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie (wskazanym 30 minut później) – bez względu na liczbę obecnych członków.
 6. Uchwały w sprawie zmiany Statutu oraz rozwiązania Klubu podejmuje Walne Zebranie Klubu większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie , w drugim terminie (wskazanym 30 minut później) bez względu na liczbę obecnych.

 

 

 

 

 

 • 22

 

W Walnym Zebraniu Klubu biorą udział z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni oraz z głosem doradczym członkowie nadzwyczajni.


 

 • 23

 

Do kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy:

 1. uchwalenie planów działalności Klubu;
 2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz dokonywanie oceny całokształtu działalności Klubu;
 3. udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi;
 4. wybór oraz odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, z zastrzeżeniem treści § 28;
 5. podejmowanie uchwał o zmianie statutu lub o rozwiązaniu Klubu;
 1.  
 2. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.
 3. podejmowanie uchwał w innych sprawach nie należących do kompetencji pozostałych organów Klubu.

 

 

 • 24

 

 1. Zarząd składa się z 3-8 członków, w tym prezesa, sekretarza i skarbnika.
 1. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 2. Zarząd obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Prezesa lub dwóch Członków Zarządu działających łącznie.

 

 

 • 25

 

1 . Do kompetencji Zarządu należy:

 1. reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
 2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Klubu;
 3. kierowanie całokształtem działalności Klubu;
 4. zarządzanie majątkiem i finansami Klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 5. powoływanie sekcji Klubu;
 6. składanie sprawozdań z działalności Klubu;
 7. ustalanie wysokości składek członkowskich oraz zasad ich opłacania;
 1. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Klubu.
 2. uchwalanie własnego Regulaminu działania.
 3. przyjmowanie i wykluczanie członków .
 4. reprezentowanie Klubu na zewnątrz.
 5. zwoływanie Walnego Zebrania Klubu.
 1. wybór delegatów Klubu na Zjazd Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej.

 

 1. Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach w imieniu Klubu uprawniony jest samodzielnie Prezes Zarządu lub dwóch Członków Zarządu działających łącznie.

 

 • 26

 

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków , w tym przewodniczącego i sekretarza.
 2. Komisja Rewizyjna jest wewnętrznym organem kontroli i nadzoru nad działalnością finansową i merytoryczną Klubu.
 3. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Zarządu oraz osoby pozostawające z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
 4. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
 5. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają większością głosów, przy obecności co najmniej dwóch członków. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji.

 

 

 

 • 27

 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 • przeprowadzenie corocznych kontroli działalności statutowej i finansowej Klubu;
 • egzekwowanie od Zarządu wyjaśnień dotyczących jego działalności;
 • składanie Walnemu Zebraniu Klubu sprawozdania ze swej działalności;
 • uchwalanie własnego Regulaminu działania;
 • zgłaszania na zasadzie wyłącznego prawa wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi.

 

Rozdział 5

Sposób uzupełniania składu Zarządu

 

 • 28

 

 1. W przypadku ustąpienia członków Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej, organom tym przysługuje prawo kooptacji nowych członków.
 2. Liczba członków organów pochodzących z kooptacji nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział 6

Sekcje Klubu

 

 • 29

 

 1. Sekcje są jednostkami organizacyjnymi Klubu tworzonymi przez Zarząd w celu realizacji statutowych zadań w poszczególnych dyscyplinach sportu oraz w zakresie pozostałej działalności statutowej Klubu.
 2. Sekcje grupują członków Klubu według ich zainteresowań.

 

 

 

 • 30

 

Działalnością poszczególnych sekcji kierują osoby upoważnione przez Zarząd.

 

Rozdział 7

Nagrody i kary

 

 • 31

 

Za aktywny udział w realizacji działalności statutowej Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody.

 

 • 32

 

W razie naruszenia postanowień statutu oraz uchwał władz Klubu , Zarządowi przysługuje prawo do stosowania kar, zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Polski Związek Piłki Nożnej.

 

Rozdział 8

Majątek i fundusze

 

 • 33

 

 1. Majątek Klubu stanowią nieruchomości , ruchomości oraz fundusze.
 2. Na fundusze Klubu składają się :
  • dotacje państwowe,
  • darowizny, spadki, fundusze celowe,
  • składki członkowskie,
  • wpływy z działalności statutowej,
 1. Majątkiem Klubu zarządza i rozporządza Zarząd Klubu. Zabrania się:

1) udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Klubu w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych dalej „osobami bliskimi”,

2) przekazywania majątku Klubu na rzecz jego członków, członków organu lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3) wykorzystania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji,

4) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie  Klubu, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

 

 

 

 

Rozdział 9

Zmiana statutu lub rozwiązanie Klubu

 

 • 34

 

W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Klubu, Walne Zebranie Klubu decyduje o przeznaczeniu majątku i powołaniu Komisji Likwidacyjnej.