Regulamin

Regulamin UKS Borzęcin

Regulamin

Regulamin uczestnictwa w zajęciach piłki nożnej

Prowadzonych przez Uczniowski Klub Sportowy Borzęcin.

 1. Zajęcia z piłki nożnej odbywają się na boiskach Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Stare Babice.
 2. Zajęcia z piłki nożnej odbywają się w dniach i godzinach uzgodnionych i podanych do wiadomości.
 3. Zajęcia rozpoczynają się punktualnie o wyznaczonych godzinach i zawodnicy/zawodniczki powinni być w szatni min 15 minut przed rozpoczęciem treningu, by przebrani o wyznaczonej godzinie wychodzili na trening.
 4. Zawodników/czki obowiązują buty do gry w piłkę nożną, w innym obuwiu chłopiec/ dziewczynka nie będzie dopuszczony/a do zajęć.
 5. Chłopców/dziewczynki obowiązuje przynoszenie i zakładanie getry (skarpet piłkarskich) oraz ochraniaczy.
 6. Chłopcy/ dziewczynki zobowiązani/e są do regularnego uczestnictwa w treningach, sparingach, turniejach i zawodach, których organizatorem lub uczestnikiem będzie Uczniowski Klub Sportowy Borzęcin. z wyjątkiem usprawiedliwienia wynikającego z choroby.
 7. Trenerzy prowadzą dzienniki zajęć i raz na pół roku dokonują oceny uczestnika zajęć odnośnie obecności, zachowania, systematyczności i postępów w grze. Na podstawie takiej oceny cześć chłopców/ dziewczynek może zostać podzielona na grupy dla chłopców/ dziewczynek o wyższych i niższych umiejętnościach.
 8. Klub ma prawo skreślenia uczestnika z zajęć sportowych w przypadku nagannego zachowania i nie przestrzegania zaleceń trenera podczas zajęć.
 9. Naganne zachowanie rodzica/opiekuna podczas treningu lub meczu może spowodować również skreślenie zawodnika/czkę z listy Uczniowski Klub Sportowy Borzęcin.
 10. Za naganne zachowanie się rodzica/opiekuna lub kogokolwiek z otoczenia zawodnika/czki trenującego w Uczniowski Klub Sportowy Borzęcin rozumie się między innymi:

– krzyk lub komentowanie gry w kierunku boiska podczas treningu i meczu.

 1. W czasie trwania treningu lub meczu rodzice lub ktokolwiek z rodziny lub otoczenia zawodnika/czki zobowiązują się do zachowania spokoju. Każde inne zachowanie nie będzie tolerowane przez zarząd oraz trenerów Uczniowski Klub Sportowy Borzęcin i może wiązać się ze skreśleniem zawodnika/czki z listy uczestników treningów.
 2. Po rozpoczęciu systematycznego udziału w zajęciach rodzice zobowiązani są dostarczyć badania sportowe zgodnie z obowiązującymi przepisami dla zawodników/czek uprawiających grę w piłkę nożną oraz są zobowiązani do systematycznego przedłużania ważności badań lekarskich. W przypadku braku aktualnych badań chłopiec/dziewczynka nie będzie dopuszczony/a do zajęć do momentu dostarczenia aktualnych badań.
 3. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do złożenia deklaracji zgłoszeniowej dotyczącej uczestnictwa dziecka w zajęciach sportowych i do wyrażenia zgody przez obydwoje rodziców na udział dziecka w tychże zajęciach.
 4. Brak deklaracji zgłoszeniowej, oświadczenia obojga rodziców wyrażającego zgodę na uczestnictwo oraz brak ważnych badań lekarskich zgodnie z obowiązującymi przepisami dla osób uprawiających piłkę nożną spowoduję niedopuszczenie dziecka do zajęć.
 5. Udział zawodników/czki UKS Borzęcin w innych niż klubowe treningach piłkarskich i obozach bez wiedzy i zgody pisemnej trenera prowadzącego może wiązać się z automatycznym skreśleniem z listy zawodniczej.
 6. UKS Borzęcin zobowiązuje się do zorganizowania w ciągu roku obozu sportowego, zimą lub latem. Udział zawodnika/czki w wymienionych obozach jest obowiązkowy i stanowi integralną część przygotowań zawodników/czek do sezonu. Decyzje o udziale bądź nie zawodnika/czki w w/w obozach podejmuje trener prowadzący wraz z rodzicami. Co do miejsca, okresu trwania oraz kosztów obozów rodzice/opiekunowi prawni zostaną poinformowani na 4 miesiące przed planowanym wyjazdem.
 7. Podczas turniejów i meczów chłopcy/dziewczynki będą otrzymywali strój, który po zawodach należy zwrócić trenerowi.
 8. Rodzice proszeni są o spisanie numerów telefonów do trenerów i wcześniejsze informowanie ich o przyczynach nieobecności w zajęciach i innych sprawach dotyczących udziału dziecka w zajęciach sportowych.
 9. Opłatę wynikającą z przynależności do klubu rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są uiścić do 10-go każdego miesiąca na konto bankowe stowarzyszenia:

Uczniowski Klub Sportowy Borzęcin.

Ul. Warszawska 697 Borzęcin Duży

05-083 Zaborów

Nr konta:74 8015 0004 3013 8396 2030 0001

 

Nr konta:74 8015 0004 3013 8396 2030 0001

Tytuł przelewu: składka członkowska za miesiąc 100 ZŁ za zawodnika ………… rocznik……….

Np. składka członkowska za miesiąc ……….. 2024r za zawodnika Kowalski Stanisław rocznik 2008

 1. W przypadku wystąpienia czasowego braku możliwości zapłaty za zajęcia rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest wystąpić z podaniem i krótkim uzasadnieniem, do zarządu klubu UKS Borzęcin.
 2. W przypadku braku wpłat w kwotach i ustalonym terminie chłopiec/dziewczynka może nie być dopuszczony/a do zajęć w danym okresie do czasu uregulowania płatności.
 3. Udział w turniejach odbywa się po uzgodnieniu z rodzicami, rodzice zawodników/czek

biorących udział pokrywają koszty transportu i wpisowego oraz zabezpieczają wyżywienie chłopca/dziewczynki podczas wyjazdu i turnieju.

 1. Rodzice i opiekunowie podczas prowadzonych zajęć mogą przebywać jedynie po stronie trybun, a ewentualne swoje uwagi i pytania zgłaszać trenerom po zakończonych zajęciach.

Ja niżej podpisana(y)………………………………………………………………………

oświadczam, że zapoznałem się z treścią powyższego regulaminu, akceptuję go i zobowiązuje się do jego przestrzegania. 

 

Borzęcin Duży dnia …………….. 201…r.

Podpisy rodziców (opiekunów prawnych)……………………………………………….

……………………….………………………